CONDICIONS D’ÚS


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), APMGC&CE S.L. informa que és titular de la pàgina web www.apmgestio.cat. D’ acord amb l`exigència del article 10 de la citada llei, APMGC&CE S.L informa de les següents dades:

El titular d`aquesta pàgina web és APMGC&CE S.L. , amb CIF B65856163 i domicili social a Carrer Major, 40, 08221, Terrassa (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil, en el tomo 43315, foli 112, fulla B424499 e inscripció 1º. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és : info@apmgestio.cat

La navegació, accés i ús pel lloc web de APMGC & CE SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de APMGC & CE SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de APMGC & CE SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

APMGC & CE SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

APMGC & CE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, APMGC & CE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

APMGC & CE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Uns certs continguts de la website de APMGC & CE SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per APMGC & CE SL.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de APMGC & CE SL amb CIF B65856163 i domicili social situat en CARRER DEL COL·LEGI Nº6 PLANTA 3 PORTA 4 08221, TERRASSA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, APMGC & CE SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

L'informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment i la relació contractual que mantenim amb vostè.

APMGC & CE SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que APMGC & CE SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix en la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@apmgestio.cat.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificats SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre APMGC & CE SL i l'usuari..

APMGC & CE SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual e industrial

APMGC & CE SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de APMGC & CE SL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de APMGC & CE SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de APMGC & CE SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de APMGC & CE SL.

Accions legals, legislació aplicable y jurisdicció

APMGC & CE SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. APMGC & CE SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.